plen

 Udostępniamy ogólnokrajową sieć stacji demontażu pojazdów, w celu spełnienia obowiązków spoczywających na wprowadzającym pojazdy, zgodną z ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

W ramach powyższej usługi zapewniamy:

 

  • Kompletność sieci opartej o sprawdzonych od wielu lat partnerów
  • Utrzymanie ciągłości sieci w ciągu całego czasu trwania umowy
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkami raportowania do właściwych organów administracji państwowej
  • Ciągły nadzór nad aktualnym stanem prawnym
  • Doskonałą znajomość branży dzięki prowadzeniu własnej stacji demontażu pojazdów, a także utrzymywaniu kontaktów ze stowarzyszeniami zrzeszającymi recyklerów pojazdów z Europy i USA
  • Bieżące aktualizowanie dokumentacji formalno-prawnej i dostosowanie jej do zmieniających się wymogów pranych
  • Sprawowanie dozoru nad kompletnością i jakością sieci
  • Udział naszych specjalistów w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z szeroko pojętą problematyką ELV
  • Odpowiednie przechowywanie i archiwizację dokumentacji dotyczącej sieci, które umożliwią dostęp do wszelkich materiałów, które mogą okazać się konieczne do przedłożenia organom administracji i ewentualnym kontrolom mogącym ich żądać w ciągu kolejnych kilku lat (również  w przypadku zakończenia współpracy!)

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Biuro: srp@scholzpolska.pl tel. 56 46 175 10

tel. 695 272 080
tel. 695 272 070

 

Spółka Scholz Recycling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje Klientów o nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła w życie w dniu 12.03.2010 wykluczając możliwość zwolnienia się z opłaty recyklingowej poprzez zapewnienie sieci przez wprowadzających pojazdy, którzy nie wydają kart pojazdu.
W związku z powyższym Scholz Recycling Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie certyfikatów o zapewnieniu sieci recyklingu pojazdów dla samochodów wprowadzonych po tym terminie oraz za ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.