plen

Wychodząc naprzeciw wymogom, jakie stawia przed przedsiębiorcami obecność Polski w Unii Europejskiej oraz ustanawianie nowych, zaostrzonych przepisów związanych z ochroną środowiska, chcielibyśmy zaoferować Państwu pełną obsługę i pomoc w zakresie prowadzonej działalności pod kątem ochrony środowiska. Kierując się zarówno chęcią pomocy Państwu jak i też troską o nasze środowisko, proponujemy usługi w następującym zakresie:

  •          ogólna obsługa i pomoc w zakresie ochrony środowiska,
  •          przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń na prowadzenie działalności,
  •          sporządzanie raportów oceniających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
  •          opracowywanie operatów wodno-prawnych,
  •          doradztwo w zakresie przestrzegania posiadanych decyzji i pozwoleń z dziedziny ochrony środowiska,
  •          dokonywanie pomiarów i ocen warunków akustycznych na terenie powstającego przedsięwzięcia.

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, administracyjna kara pieniężna za naruszenia przepisów ustawy może wynosić od 1.000 zł do 1. 000. 000 zł

Pieniężna kara administracyjna, może zostać wymierzona za:

- zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów;

- zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3;

- zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;

- prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

- nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;

- transportowanie odpadów bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru

 

Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

 

Chętnie pomożemy nadrobić zaległości w ochronie środowiska.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY